Více derivatizujících reagencií pro GC - pufry vrací úder

Technický tip pro plynovou chromatografii

Change Language

English

French

German

Spanish

Italian

Polish

V našem předchozím technickém tipu jsme hovořili o silylačních činidlech, která lze použít k derivatizaci celé řady polárních, kyselých a zásaditých analytů a zvýšit tak jejich těkavost a vylepšit tvar píku během plynové chromatografie. Silylační činidla avšak nejsou jedinou možností při derivatizaci aminoskupin a karboxylových kyselin pro GC. Primární halogenidy a chloroformáty jsou dvě činidla, která jsou běžná při derivatizaci analytů pro HPLC a lze je snadno přizpůsobit pracovním postupům přípravy vzorků pro GC

Chloroformátová činidla cílí na primární a sekundární aminy za vzniku karbamátů. Běžným chloroformátovým činidlem pro GC je propylchlorformiát. Připravte chloroformátové činidlo v aprotickém rozpouštědle mísitelném s vodou, jako je acetonitril. Samostatně připravte pufr boritanu sodného s pH 9,0 - 10,0. Boritan sodný je preferovaný pufr pro minimalizaci vedlejších reakcí chloroformátového činidla, lze však použít i jiné bazické pH pufry. Reakce obecně vyžaduje stejné objemy pufru a roztoku chloroformiátu, které jsou oba dostatečně malé, aby po sloučení naplnily polovinu scintilační vialky. K dokončení reakce protřepávejte vialky po dobu 1 - 5 minut při pokojové teplotě. Trik spočívá v čištění, při kterém může být hexan přímo aplikován na vodnou reakční směs za účelem extrakce kapalina-kapalina. Hexan se oddělí jako vrchní vrstva, která bude obsahovat derivatizované analyty a která je snadno přístupná pro pipetu.

Primární halogenidy mohou být použity k derivatizaci karboxylových kyselin na estery. Dvě běžná činidla jsou 2,4’-dibromacetofenon (DBAP) a pentafluorbenzylbromid (PFB-Br). Výhodou PFB-Br je selektivita a citlivost derivovaných analytů vůči detektorům ECD. Reakční podmínky jsou srovnatelné s chloroformátovými podmínkami výše, včetně extrakce kapalina-kapalina k zachycení derivatizovaného analytu. Činidlo primárního halogenidu je rozpuštěno v aprotickém rozpouštědle, které je mísitelné s vodou. Cílený analyt karboxylátu může být zpracován neutrálním fosfátovým pufrem, ke kterému je poté přidán roztok derivatizačního činidla. Pokud je činidlo mísitelné s vodou, pak může reakce probíhat s nebo bez dalšího alkylamino katalyzátoru a výsledný ester může být poté extrahován do hexanu. Je potřeba vzít v úvahu, že derivatizace trvá přinejmenším alespoň hodinu a může vyžadovat zvýšené teploty.

Existuje mnoho variant obecných protokolů uvedených výše, zvláště při práci s PFB-Br. Derivatizační činidlo může být záměrně rozpuštěno v rozpouštědle nemísitelném s vodou, v závislosti na širších úvahách o samotném vzorku. Důležitým hlediskem je, že zvolíte protokol, který je v souladu s širšími chemickými charakteristikami vašeho analytu a maticí vzorku, se kterou váš experiment začíná.

Požádejte o podporu

• Konzultace ke konkrétní metodě

• Rady při výběru produktů

• Vyžádejte si cenovou nabídku

Nechte náš tým, aby pracoval za Vás a jednoduše odešlete náš formulář zákaznické podpory.